Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Nortest Auto OÜ (www.nortestauto.ee) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.nortestauto.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Nortest Auto OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav isik

Nortest Auto OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik Villu Sepp. Kontakt tel. +372 56 66 9642 või e-mail info@nortestauto.ee

2. Kelle isikuandmeid Nortest Auto OÜ töötleb?

Nortest Auto OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Nortest Auto OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Nortest Auto OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe www.nortestauto.ee külastatavuse kohta.

Nortest Auto OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1)Kliendibaasi loomine ja haldamine;

2)Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakumine;

3)Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;

4)Käesoleva ettevõtlusportaali haldamine ja arendamine;

5)Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

4. Nortest Auto OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

1)Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki registreerimisnumber või VIN-kood, eelistatav ühendusvõtu viis;

2)Tellimuste täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – sh isikukood või sünniaeg;

3)Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;

4)Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Nortest Auto OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

1)Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);

2)Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Nortest Auto OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 06.04.2020.a.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.